Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.

 • szkoła 4 letnia kończąca się uzyskaniem tytułu technika hodowcy koni oraz maturą
 • nie pobieramy wpisowego oraz opłat za miesiące wakacyjne
 • w ramach czesnego wycieczki dydaktyczne, wyjścia do kina, teatru, na lodowisko, ściankę wspinaczkową, siłownie i basen
 • szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych wycieczki do gospodarstw rolnych, hodowlanych, współpracujemy z Ośrodkiem Rekreacji i Turystyki Konnej Kasztanka i gabinetami weterynaryjnymi gdzie nasza młodzież odbywa zajęcia praktyczne.
 • szkoła od lat prowadzi Policealną szkołę Weterynarii oraz Technikum Weterynarii w związku z czym posiada już doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną i kadrę do prowadzenia zajęć.

Przedmioty zawodowe to np.: chów i hodowla koni, podstawy użytkowania koni, obsługa środków technicznych. W ramach zajęć praktycznych nauka jazdy konnej!!!

Zadania zawodowe

 • zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania
 • dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie ich oraz przestrzeganie terminów szczepień ochronnych zwierząt
 • wybieranie rasy i typu użytkowego koni do hodowli
 • zapewnianie właściwych warunków przebywania koni w pomieszczeniach stajennych, dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika
 • nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia koni stosownie do ich wieku
 • znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji, zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie przyrostów wagowych koni
 • nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich anomalii w ich zachowaniu
 • utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni
 • obliczanie i kalkulowanie efektów prowadzonej hodowli koni
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej w stadninie koni
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami
 • przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt
 • przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt i klaczy karmiących
 • uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji handlowych, organizowanych przez specjalistów