bezpłatna infolinia:
0 800 187 197
Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”  prowadzone przez

Ośrodek Edukacji „SOKRATES”

w Bielsku-Białej przystąpiła do realizacji projektu:

"Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej"  w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER

Sektor- Edukacja Szkolna,

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

zaplanowana została na okres od 15 listopada 2016 r. do 14 czerwca 2018 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym UE.
 3. Projekt przewiduje wyjazd 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń językowych.
 4. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi od 7 do 14 dni.
 5. Językiem projektu jest język polski natomiast językiem komunikacyjnym język polski albo język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji językowych, jak również doskonaleniem warsztatu metodycznego a także gotowych do podejmowania nowatorskich działań.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cele projektu

 1. Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i kadr zarządzającej
 2. Otwarcie placówki na arenę międzynarodową
 3. Wymiana młodzieży i nauczycieli z organizacjami partnerskimi Unii Europejskiej w celu zapoznania się z nowymi metodami nauczania i wychowania
 4. Uzyskanie dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności.
 5. Podniesienie poziomu jakości nauczania, w szczególności języka angielskiego.
 6. Podniesienie prestiżu i rangi szkoły
 7. Wzbogacenie treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez wprowadzanie elementów terminologii anglojęzycznej.
 8. Wzrost liczby uczniów zainteresowanych nauką języka angielskiego
 9. Wzrost motywacji nauczycieli i satysfakcja z wykonywanej pracy
 10. Podniesienie poziomu zdawalności języka angielskiego na egzaminach

 

 Zasady rekrutacji

 1. Informacje o rekrutacji dostępne będą w sekretariacie Szkoły tj. Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej
 2. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszeniowej.
 3. zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych opatrzonych datą i podpisem.
 4. W projekcie może wziąć dowolna ilość nauczycieli.
 5. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby zatrudnione, bądź świadczące pracę w Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” na stanowisku nauczyciela.
 6. Kwalifikacja kandydatów do udziału w projekcie dokonana zostanie przez powołany Zespół Rekrutacyjny.
 7. Zespół Rekrutacyjny poda do wiadomości listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową- poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej w Szkole.
 8. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie powinni charakteryzować się motywacją do opanowania nowych umiejętności a także wykazać się otwartością i gotowością do podejmowania nowych działań.
 9. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani będą do zaangażowania się we wszystkie działania związane z projektem, przez cały okres jego trwania.

Uczestnik zobowiązuje się do:

- przestrzegania regulaminu,

- uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w celu omówienia postępów realizacji projektu,

-wykonywania przydzielonych zadań,

-doskonalenia warsztatu językowego przygotowującego do wyjazdu,

- godnego reprezentowania Szkoły w trakcie udziału w szkoleniach.

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

- Rezygnacja z projektu możliwa jest poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.

- W miejsce osoby składającej rezygnacje – do udziału w projekcie powołana zostanie osoba z listy rezerwowej.

- Osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów.

 

Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”  prowadzone przez

Ośrodek Edukacji „SOKRATES”

w Bielsku-Białej przystąpiła do realizacji projektu:

"Doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności szkolnej"  w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER

Sektor- Edukacja Szkolna,

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

zaplanowana została na okres od 15 listopada 2016 r. do 14 czerwca 2018 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym UE.
 3. Projekt przewiduje wyjazd 4 nauczycieli do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń językowych.
 4. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi od 7 do 14 dni.
 5. Językiem projektu jest język polski natomiast językiem komunikacyjnym język polski albo język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji językowych, jak również doskonaleniem warsztatu metodycznego a także gotowych do podejmowania nowatorskich działań.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cele projektu

 1. Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i kadr zarządzającej
 2. Otwarcie placówki na arenę międzynarodową
 3. Wymiana młodzieży i nauczycieli z organizacjami partnerskimi Unii Europejskiej w celu zapoznania się z nowymi metodami nauczania i wychowania
 4. Uzyskanie dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności.
 5. Podniesienie poziomu jakości nauczania, w szczególności języka angielskiego.
 6. Podniesienie prestiżu i rangi szkoły
 7. Wzbogacenie treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez wprowadzanie elementów terminologii anglojęzycznej.
 8. Wzrost liczby uczniów zainteresowanych nauką języka angielskiego
 9. Wzrost motywacji nauczycieli i satysfakcja z wykonywanej pracy
 10. Podniesienie poziomu zdawalności języka angielskiego na egzaminach

 

 Zasady rekrutacji

 1. Informacje o rekrutacji dostępne będą w sekretariacie Szkoły tj. Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” w Bielsku-Białej
 2. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszeniowej.
 3. zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych opatrzonych datą i podpisem.
 4. W projekcie może wziąć dowolna ilość nauczycieli.
 5. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby zatrudnione, bądź świadczące pracę w Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES” na stanowisku nauczyciela.
 6. Kwalifikacja kandydatów do udziału w projekcie dokonana zostanie przez powołany Zespół Rekrutacyjny.
 7. Zespół Rekrutacyjny poda do wiadomości listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową- poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej w Szkole.
 8. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie powinni charakteryzować się motywacją do opanowania nowych umiejętności a także wykazać się otwartością i gotowością do podejmowania nowych działań.
 9. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani będą do zaangażowania się we wszystkie działania związane z projektem, przez cały okres jego trwania.

Uczestnik zobowiązuje się do:

- przestrzegania regulaminu,

- uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w celu omówienia postępów realizacji projektu,

-wykonywania przydzielonych zadań,

-doskonalenia warsztatu językowego przygotowującego do wyjazdu,

- godnego reprezentowania Szkoły w trakcie udziału w szkoleniach.

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

- Rezygnacja z projektu możliwa jest poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.

- W miejsce osoby składającej rezygnacje – do udziału w projekcie powołana zostanie osoba z listy rezerwowej.

- Osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów.