bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Leki stosowane w ratownictwie medycznym

Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Cel kształcenia:

aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy oraz umiejętności członków ZRM z zakresu farmakologii stosowanej w ratownictwie medycznym. 

Program seminarium

lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

1

Farmakologia - wprowadzenie

- podstawowe pojęcia

- grupy leków

- mechanizmy działania leków

   2

 

--

2

leki stosowane samodzielnie przez ratownika medycznego i leki podawane na zlecenia lekarza

   2

 

--

3

Dawkowanie leków u osób dorosłych ze względu na wskazania kliniczne

   2

 

--

4

Dawkowanie leków u osób dorosłych ze względu na wskazania kliniczne

   2

--

Razem:

   8

 

Łączna liczba godzin

   8

 

Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Proponowana liczba punktów edukacyjnych 8