bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Język migowy w ratownictwie
   

Seminarium przeznaczone jest
 dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).
Cel kształcenia:
Wykorzystanie znaków języka migowego, w celu nawiązywania kontaktu
z osobą poszkodowaną
Program seminarium

lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

1

Daktylografia

2

2

2

Ideografia

-

4

Razem:

2

6

Łączna liczba godzin

8

 
Kształcenie kończy się zaliczeniem ustnym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

Proponowana liczba punktów edukacyjnych 8