bezpłatna infolinia:
0 800 187 197

Funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w zintegrowanym systemie ratowniczym

Seminarium przeznaczone jest dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

Cel kształcenia:

nabycie i utrwalenie wiedzy umiejętności w zakresie:
- Funkcjonowanie systemów ratownictwa w Polsce, Europie i na świecie.
- Realizacja  zadań poszczególnych jednostek biorących udział w działaniach ratowniczych.
- Działania ratownicze  w katastrofach, klęskach żywiołowych.
- Organizacji  i oznakowania  stref zagrożeń w wypadkach masowych i        katastrofach.
- Zasady funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych jednostek wchodzących w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
- Określenia niezbędnych zasobów ludzkich i rzeczowych w jednostkach
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
- Zasady finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.
- Działania prowadzone przez ratownika medycznego w ramach zintegrowanego systemie ratownictwa.

Program seminarium

lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin teoretycznych

Liczba godzin praktycznych

1

Medycyna ratunkowa w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach cywilizacyjno – środowiskowych

    2

 

2

Zarządzanie kryzysowe w wypadkach masowych i katastrofach

    2

 

3

Funkcjonowanie jednostek w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego

    2

 

4

Zarządzanie kryzysowe w wypadkach masowych i katastrofach

 

      2

Razem:

    6

      2

Łączna liczba godzin

    8

 

Kształcenie kończy się zaliczeniem w formie testu i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

 

Proponowana liczba punktów edukacyjnych 8